Tôi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung:
+ Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân, Điều khoản và Điều kiện về xử lý dữ liệu cá nhân trước khi cho HDBank xử lý dữ liệu cá nhân của tôi; và
+ Văn bản ủy quyền cho HDBank liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Tôi